ŠVP

ŠVP ZŠ

1. stupeň

OBLAST PŘEDMĚT ROČNÍK
1. 2. 3. 4. 5.
Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětů
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a svět práce Pracovní výchova
charakteristika předmětu
Člověk a zdraví Tělesná výchova
charakteristika předmětu
Informatika Informatika
charakteristika předmětu
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura
charakteristika předmětu
Anglický jazyk
charakteristika předmětu
Matematika a její aplikace Matematika
charakteristika předmětu
Umění a kultura Hudební výchova
charakteristika předmětu
kompetence
Výtvarná výchova
charakteristika předmětu
Volitelná Cvičení z matematiky
charakteristika předmětu
Cvičení z českého jazyka
charakteristika předmětu
Dopravní výchova
charakteristika předmětu
Sborový zpěv
charakteristika předmětu
kompetence

2. stupeň

OBLAST PŘEDMĚT ROČNÍK
6. 7. 8. 9.
Člověk příroda Chemie
charakteristika
Fyzika
charakteristika
Přírodopis
charakteristika
Zeměpis
charakteristika
Člověk a společnost Dějepis
charakteristika předmětu
Občanská výchova
charakteristika předmětu
Člověk a svět práce Pracovní výchova
charakteristika předmětu
Člověk a zdraví Tělesná výchova
charakteristika předmětu
Výchova ke zdraví
charakteristika předmětu
Informatika Informatika
charakteristika předmětu
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura
charakteristika předmětu
Cvičení z českého jazyka
charakteristika předmětu
Anglický jazyk
charakteristika předmětu
Německý jazyk (4letý cyklus)
charakteristika předmětu
Německý jazyk (3letý cyklus)
Matematika a její aplikace Matematika
charakteristika předmětu
Cvičení z matematiky
charakteristika předmětu
Umění a kultura Hudební výchova
charakteristika předmětu
Výtvarná výchova
charakteristika předmětu
Volitelné Anglický jazyk, konverzace
charakteristika předmětu
Přírodovědný seminář
charakteristika předmětu pro 7. r.
charakteristika předmětu pro 8. r.
Multižánrové praktikum
charakteristika předmětu
Sborový zpěv
charakteristika předmětu
kompetence
Společenskovědný seminář
charakteristika předmětu
Základy administrativy
charakteristika předmětu
Ekologický seminář
charakteristika předmět
Finanční gramotnost
charakteristika předmět
Sportovní a pohybová výchova
charakteristika předmět
Geografické praktikum
charakteristika předmětu
Sportovní a pohybová výchova
charakteristika předmětu
Zdravotní tělesná výchova
charakteristika předmětu

ŠVP ZUŠ