Výchovné poradenství

V současné době na naší škole funkci výchovných poradců vykonávají Mgr. Lucie Jirkovská a Mgr. Hana Mandíková. Každá se zabýváme určitou oblastí výchovného poradenství.

Pracovní náplň výchovného poradce Mgr. Lucie Jirkovské:

1. Metodická a informační činnost

– úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy

– ve spolupráci s třídními učiteli organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků, kterých se v případě nutnosti účastní

2. Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy  

– podílí se na zpracování individuálního vzdělávacího plánu a další dokumentace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

– vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. a II. stupně školy a soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči, dohlíží na poskytování doporučených podpůrných opatření

– působí na škole jako koordinátor inkluze

3. Specifické oblasti

– pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)

– sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (šikanování, vandalismus, brutalita, kriminalita) a navrhuje nápravná řešení

– spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a Městskou policií

4. Individuální výchovný program (IVýP)

– jedná se o formu spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem, případně další zúčastněnou stranou při řešení rizikového chování žáka – cílem je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím

viz odkaz na Metodický pokyn MŠMT

Pracovní náplň výchovného poradce Mgr. Hany Mandíkové:

Volba povolání

– poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání

– zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli

– eviduje nabídku studia ve středních školách, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce

– kontroluje správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek na střední školy

– zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení

– poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení

Konzultační hodiny: