Speciální pedagožka

Mgr. Martina Holická, školní speciální pedagog 

martina.holicka@zsjablonova.cz

Náplň práce školní speciální pedagožky:

 • orientační diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u žáků
 • realizace intervenčních činností u žáků 1. i 2. stupně ZŠ
 • spolupráce na vytváření IVP
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navrhovaných opatření
 • úpravy školního prostředí a zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • speciálně pedagogická poradenská intervence a služby pro žáky a zákonné zástupce
 • poradenská činnost pro pedagogické pracovníky a jejich příp. metodické vedení pro činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální činnost s dětmi, které potřebují podporu
 • kooperace se školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická pomoc asistentům pedagoga ve škole
 • spolupráce s dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • pomoc pedagogům při práci s třídním kolektivem
 • participace při výchovných problémech s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence