O násVítáme Vás na webových stránkách naší základní školy. Jejich prostřednictvím informujeme rodiče našich žáků o dění ve škole. Najdete nás v Liberci Pavlovicích uprostřed sídlištní zástavby. Školu obklopuje velká zahrada a nádvoří, které vytváří bezpečné prostředí pro naše žáky. 

Dostupnost školy je bezproblémová, v blízkosti školy jsou zastávky MHD a ráno před vyučováním přijíždí školní autobus do bezprostřední blízkosti školní budovy bez nutnosti přecházet jakoukoli silnici. 

Škola byla otevřena v roce 1980 a od roku 1989 přibylo i rozšíření výuky hudební výchovy spolu s nástrojovou výukou v rámci Základní umělecké školy, která je naší součástí. Žáci tříd s RVHV (rozšířenou výukou hudební výchovy) mají po celou dobu školní docházky tříhodinovou dotaci hudební výchovy (zdarma), v jejímž rámci je obsažena jak běžně koncipovaná HV, tak předmět hudební nauka ZUŠ. Každý žák třídy s RVHV se stává žákem ZUŠ a má možnost hrát na jeden i více nástrojů a zapojit se do různých souborů, které škola nabízí (Školní orchestr, Aries, Zušáček, Komorní orchestr, Lidová muzika….), ale mohou si je i sami vytvořit.

Mladší žáci mají možnost docházet do odpolední školní družiny a všichni obědvat v naší školní jídelně. Ve škole také pracuje školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence, logopedický asistent), které pomáhá potřebným dětem zvládat zapojení do běžné výuky, s volbou povolání i s řešením problémů třídních kolektivů pokud nastanou apod.

Výuka na naší škole probíhá jak v kmenových, tak i odborných učebnách (výtvarná výchova, hudební výchova, informatika, přírodopis, fyzika, cizí jazyky, cvičná kuchyňka, dílna) nebo na zahradě. Většina tříd je vybavena interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. K výuce tělesné výchovy slouží jedna tělocvična. Výuka plavání probíhá na ZŠ Sokolovská v Liberci, lyžařské kurzy dle konkrétní nabídky, obvykle v Krkonoších nebo Jizerských horách. Žáci 1. stupně každoročně vyrážejí do školy v přírodě.

Naším cílem je poskytovat nejen kvalitní základní všeobecné vzdělání, ale i všestranné hudební. Toho lze dosáhnout právě díky propojení ZŠ a ZUŠ. Ale bez Vás rodičů a Vašich dětí to nejde, budeme rádi, když i nadále s námi budete spolupracovat a vytvářet pro naše děti podnětné prostředí.