Jabloňová 564/43,460 01, Liberec 1

sekretariat@zsjablonova.cz

733 143 194

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům ve smyslu vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. 

Poradenské služby jsou zaměřené na:

– poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
  potřebami

– sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

– prevenci školní neúspěšnosti

– kariérové poradenství      

– poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  

– podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
  prostředí a s odlišnými životními podmínkami

– podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

– průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a  
  vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností  
  ve škole a školském zařízení

– včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

– předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 
  diskriminace

– průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

– metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 
  pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

– spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

– spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 
  zařízeními

– poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné 
  situaci 

– evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření

– práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj 
  spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a 
  sociálních dovedností)

– anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, 
  vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s 
  vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním 
  učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření 
  účastnili

– preventivní programy pro žáky

Personální obsazení ŠPP:

Konzultace dle telefonické domluvy: 733 143 194

Užitečné odkazy:

Telefon: 116 111 či 800 155 555

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz