Ředitelé základních škol
zřizovaných statutárním městem Liberec vyhlašují

ZÁPIS

k základnímu vzdělávání do 1. ročníku základních škol 
pro školní rok 2019 – 2020

I. fáze – vydávání žádostí
8. dubna 2019 – 24. dubna 2019
prostřednictvím webového portálu pro zápisy do ZŠ
Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně: 
základní školy zřizované SML, Magistrát města Liberec – oddělení školství,

II. fáze – sběr vyplněných žádostí – zápis
25. dubna 2019
v základních školách

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2013. K zápisu musí také děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/20, je nutné v době zápisu požádat o odklad a předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem (cizinci s místem hlášeného pobytu) v příslušném školském obvodu spádové základní školy podle platné obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec.

Ředitelé základních škol rozhodují o přijetí dítěte do základní školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií. Bližší informace k organizaci zápisů jsou zveřejněny na webovém portálu pro zápisy do ZŠ https://zapisyzs.liberec.cz/
(odkaz na portál je také na webových stránkách města v nabídce úřad on-line)