Zápis dětí do 1. tříd školního roku 2021 / 2022

Středa, 10 března, 2021
Martin Grobár

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

dne 22. 4. 2021 se bude v Liberci konat zápis budoucích prvňáčků. V tuto chvíli Vám  přinášíme  první informace, zatím obecné. Sledujte prosím naše webové stránky, konkrétní informace budeme postupně zveřejňovat. Zájemce o zařazení do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy prosíme, aby kontaktovali  (můžete již v těchto dnech) pana učitele PaedDr. Jana Prchala  (jan.prchal@zsjablonova.cz; 733 143 195) a domluvili se s ním ohledně zařazení do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. 

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy


Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Vzhledem k epidemiologické situaci nemůžeme uspořádat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v původním termínu. 

Jakmile se situace zlepší, uspořádáme pro naše budoucí žáky setkání ve škole, aby se mohli seznámit s novým prostředím. 

Zákonné zástupce pozveme v průběhu června na informativní schůzku, kde se dozvědí vše potřebné k zahájení školní docházky svých dětí. 


Organizace zápisu

zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 na Základní škole a Základní umělecké škole, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. proběhne bez osobní přítomnosti dětí.

dne 22. dubna 2021.

Zapisujeme děti, které se narodily od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, včetně těch, které při minulém zápisu žádaly o odklad školní docházky.  Budeme otevírat dvě třídy, celkem pro 56 dětí. Jedna třída bude bez rozšířené výuky hudební výchovy, druhá s rozšířenou výukou hudební výchovy.

Zápis bude probíhat elektronicky. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí, příp. žádost o odklad školní docházky na stránkáchhttps://zapisyzs.liberec.cz/.

Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn 29. března 2021. Uzávěrka přihlašování bude 21. 4. 2021, na pořadí podání žádosti nezáleží. Vytištěné a podepsané žádosti o přijetí + kopii rodného listu dítěte, příp. žádosti o odklad (včetně příloh) odevzdejte prosím do 22. 4. 2021:

 • datovou schránkou s elektronickým podpisem
 • emailem s  elektronickým podpisem
 • poštou (podepsaný originál žádosti, kopie rodného listu, u odkladů školní docházky i s doporučeními)
 • do bílé schránky u bočního vchodu školy (boční vchod školy – naproti velké křižovatce)
 • osobně dne 21. 4. 2021 a 22. 4. 2021 od 15.00 do 17.00 hodin – pouze výjimečně (lze si rezervovat čas v rezervačním systému)

K osobnímu podání prosím předložte:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Třída s rozšířenou výukou hudební výchovy

 V případě zájmu zařazení dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy, kontaktujte prosím co nejdříve  PaedDr. Jana Prchala (jan.prchal@zsjablonova.cz; 733 143 195). Zájemce o výuku ve třídě s rozšířenou hudební výchovou prosíme o poznámku RVHV v pravém horním rohu vytištěné žádosti.

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, pošlete nebo přineste spolu s vytištěnou a podepsanou žádostí také:

 • doporučení školského poradenského pracoviště
 • doporučení odborného lékaře, případně klinického psychologa 

Vytištění žádosti

Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, požádejte o její vytištění prosím mailem: sekretariat@zsjablonova.cz nebo telefonem 733 143 194.


Kritéria přijetí do 1. ročníku

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. pro školní rok 2021/2022

Ředitel školy přednostně přijme, dle Školského zákona č. 561/2004, § 36, odst. 7, v platném znění, děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy, dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 2/2021, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci.

Uchazeči ze spádové oblasti budou přijímáni v tomto pořadí: 

 1. Dítě, které splňuje podmínku místa trvalého pobytu ve spádové oblasti a současně je žákem školy (1. – 8. třídy) jeho sourozenec
 2. Dítě splňuje podmínku místa trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ 

V případě většího počtu uchazečů rozhodne losování, netýká se bodu 1.

Další uchazeči (nespádoví) budou přijímáni při dostatečné kapacitě v tomto pořadí:

 1. Dítě, jehož sourozenec je žákem 1. – 8. ročníku školy, přednost mají žáci s více sourozenci a rozhodující je věk sourozenců – mladší sourozenci = přednostní umístění
 2. Ostatní nespádoví uchazeči s místem trvalého pobytu v Liberci
 3. Ostatní nespádoví uchazeči

V případě většího počtu uchazečů rozhodne losování v rámci daného kritéria, netýká se bodu 1.

Otevíráme 2 třídy, celkem pro 56 žáků.


Dokumenty ke stažení