Vážení rodiče, milí žáci, 

po dvou měsících výuky na dálku dochází k částečnému uvolnění výuky na školách, které vítáme a těšíme se na Vás.

Naše škola obnoví částečně výuku v týdnu od 11. 5. 2020 pro žáky devátých tříd, a to poskytováním konzultací z českého jazyka a matematiky zaměřených na přípravu k přijímacím zkouškám.

Konzultace proběhnou v úterý 12. 5. 2020 a ve středu 13. 5. 2020 (příp. ve čtvrtek 14. 5. 2020 pokud se přihlásí více žáků, upřesníme dle počtu přihlášených) od 8. 10 hodin.

V každém z těchto dní bude dvouhodinový blok matematiky a dvouhodinový blok českého jazyka. V případě potřeby je možné počet konzultací v příštích týdnech navýšit nebo ponížit.

Podmínky účasti na konzultacích

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků a složení skupiny je neměnné po celou dobu konzultací. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020, přihlaste se prosím u třídního učitele (mailem, telefonicky)
 • Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – pokud zákonný zástupce tyto dokumenty neodevzdá podepsané, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna (formulář je ke stažení na stránkách školy)

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. při protinádorové léčbě,
  1. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
 • Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19 během pobytu ve škole, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka, aby si své dítě okamžitě vyzvedli
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Ostatní žáci, kteří se neúčastní přípravy k přijímacím zkouškám, pokračují v dosavadním distančním způsobu vzdělávání.

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Dokumenty ke stažení


Pokud z důvodu uzavření školy potřebujete zažádat o ošetřovné pro dítě mladší 10 let, můžete tak učinit elektronicky na školní mailové adrese: sekretariat@zsjablonova.cz.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu (viz níže), včetně formulářů ke stažení. Pokud nemáte možnost formulář vytisknout, bude Vám vystaven v kanceláři školy.

Sledujte prosím informace na školním webu, ve webové žákovské knížce a ve sdělovacích prostředcích. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat. 

Sledujte pozorně informace o vývoji situace na stránkách odborných a veřejných institucí:
odkaz na stránky Krajské hygienické stanice
odkaz na stránky Státního zdravotnického ústavu
odkaz na stránky Libereckého kraje
odkaz na stránky Krajské nemocnice Liberec
odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde najdete další informace o onemocnění, včetně preventivních opatření a aktuálního vývoje situace

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy