Zajištění provozu školy od 1. 9. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

v zájmu ochrany zdraví žáků a zaměstnanců naší školy jsme upravili provoz a organizaci školního roku  2020/2021. Vycházeli jsme z doporučení  MŠMT.

V tuto chvíli nejsou nařízená žádná mimořádná plošná opatření, takže žáky ve škole přivítáme bez roušek a v plném počtu. Rodiče a ostatní osoby, kteří vstupují do školy, roušku mít musí. Při příchodu do školy žáci nemusí mít prohlášení o bezinfekčnosti.  

Prevence

V celé budově jsou maximalizována hygienická opatření:

 • Rozmístění dezinfekce a dezinfekčních mýdel
 • Používání jednorázových ručníků
 • Zvýšený úklid a dezinfekce prostor, včetně opakované dezinfekce často používaných míst a předmětů (kliky, zábradlí, vypínače světel, vodovodní baterie, počítačové klávesnice a myši)
 • Zvýšená frekvence větrání tříd, chodeb, prostoru šaten 
 • Omezení pohybu cizích osob v budově školy 

Školní jídelna  

 • Zvýšená hygiena před vstupem do jídelny (mytí rukou, dezinfekce)
 • Dodržování vyznačených rozestupů
 • Rozpis odchodů na oběd podle ročníků 
 • Výdej jídla, salátů a příborů personálem jídelny
 • Cizí strávníci nevstupují do prostor školní jídelny, obědy jsou jim vydávány postranním vchodem

Školní družina

Ve školní družině bude naší snahou vytvořit skupiny dětí v rámci třídy bez prolínání s jinou třídou, díky tomu jsme schopni zabezpečit školní družinu pro třídy 1. – 3. ročníku.  Žáci 4. třídy se mohou přihlašovat také, ale bude proveden výběr do naplnění kapacity. Přednostně budou přijímáni žáci s celotýdenní docházkou a odpolední aktivitou na ZUŠ. 

Obracíme se na Vás s prosbou.  Vážení rodiče, prosíme, abyste zvážili pobyt Vašich dětí v tzv. ranní družině a v odpoledních hodinách po 15:30 h, kdy nejsme schopni z organizačních důvodů zabezpečit provoz bez prolínání skupin pro všechny děti.

Odpolední klub

Klub nebude otevřen.

Postup při podezření na možné příznaky COVID-19 

 • Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce – žák není vpuštěn do budovy školy
 • Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce, je žák umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci jsou neprodleně informováni o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy
 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Dítěti/žákovi/ (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 
 • Pokud v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, škola poskytne vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.