Poradenství

Školní poradenské pracoviště  2017/2018

Zapojení pedagogové:

Mgr. Havlenová Iva – ředitelka školy

Mgr. Lucie Jirkovská – výchovná poradkyně  (dokončeno studium na UK Praha – výchovné poradenství)

Mgr. Mandíková Hana – kariérová poradkyně


Mgr. Matušková Regina – speciální pedagog


Mgr. Škaloudová Jana – logopedická péče


Mgr. Kolmanová Pavlína  - metodik prevence 


Mgr. Gambová Ivana – odborný asistent

 


Konzultace dle telefonické domluvy (733 143 194, 482 725 220)


E-mailový kontakt: příjmení@zsjablonova.cz

Přijímací řízení - termíny

MŠMT na základě školského zákona stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro první kolo přijímacího řízení do středních škol ve školním roce 2017/2018:

 

31. ledna 2018 /31. října 2017/* stanovení kritérií přijímacího řízení, počtu přijímaných uchazečů a termínů konání přijímacích zkoušek

1. března 2018 /30. listopadu 2017/* odevzdání přihlášky řediteli střední školy

15. března 2018 /30. listopadu 2017/* vydání zápisového lístku

12. dubna a 16. dubna 2018 konání jednotné zkoušky - čtyřleté obory

13. dubna a 17. dubna 2018 konání jednotné zkoušky - víceletá gymnázia

od 22. dubna do 30. dubna 2018 /od 2. ledna do 15. ledna 2018/* konání přijímacích zkoušek pro ostatní obory; termíny stanoví ředitel školy

10. května a 11. května 2018 náhradní termín pro konání jednotné zkoušky

 

* údaje v závorkách jsou platné pro přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

 

Výsledky:

Ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do 2 pracovních dnů od ukončení zkoušky, nebo v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2018.

Na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodne-li se uchazeč pro danou střední školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí (zveřejněno na webu školy).

Proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání.

 

V oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám, doporučujeme sledovat portál www.edulk.cz obsahující aktuální informace.

Aktuality

NOVÝ SPOLEK - NÁVRH STANOV

Vážení rodiče,

během měsíce ledna 2018 (datum bude upřesněn) dojde k založení nového Spolku SRPDŠ, který bude navazovat na práci nynějšího sdružení. V souvislosti s tím Vám předkládáme NÁVRH NOVÝCH STANOV SPOLKU, abyste se s nimi mohli s předstihem seznámit.

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

Den otevřených dveří

Dne 23.11. 2017 od 9.00 do 16.00 hodin se koná Den otevřených dveří.
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy