1. stupeň

OBLAST PŘEDMĚT ROČNÍK
1. 2. 3. 4. 5.
Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětů
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Člověk a svět práce Pracovní výchova
charakteristika předmětu
Člověk a zdraví Tělesná výchova
charakteristika předmětu
Informační technologie Informatika
charakteristika předmětu
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura
charakteristika předmětu
Anglický jazyk
charakteristika předmětu
Matematika a její aplikace Matematika
charakteristika předmětu
Umění a kultura Hudební výchova
charakteristika předmětu
kompetence
Výtvarná výchova
charakteristika předmětu
Volitelná Cvičení z matematiky
charakteristika předmětu
Cvičení z českého jazyka
charakteristika předmětu
Domácí nauky
charakteristika předmětu
Dopravní výchova
charakteristika předmětu
Ekologická výchova
charakteristika předmětu
Pohybové hry
charakteristika předmětu
Sborový zpěv
charakteristika předmětu
kompetence
Výtvarná výchova
charakteristika předmětu

2. stupeň

OBLAST PŘEDMĚT ROČNÍK
6. 7. 8. 9.
Člověk příroda Chemie
charakteristika
Fyzika
charakteristika
Přírodopis
charakteristika
Zeměpis
charakteristika
Člověk a společnost Dějepis
charakteristika předmětu
Občanský výchova
charakteristika předmětu
Člověk a svět práce Pracovní výchova
charakteristika předmětu
Technické činnosti
charakteristika předmětu
Člověk a zdraví Tělesná výchova
charakteristika předmětu
Výchova ke zdraví
charakteristika předmětu
Informační a komunikační technologie Informatika
charakteristika předmětu
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura
charakteristika předmětu
Anglický jazyk
charakteristika předmětu
Německý jazyk
charakteristika předmětu
Matematika a její aplikace Matematika
charakteristika předmětu
Umění a kultura Hudební výchova
charakteristika předmětu
Výtvarná výchova
charakteristika předmětu
Volitelné Anglický jazyk, konverzace
charakteristika předmětu
Domácnost
charakteristika předmětu
Německý jazyk
charakteristika předmětu
Přírodovědný seminář
charakteristika předmětu pro 7. r.
charakteristika předmětu pro 8. r.
Sborový zpěv
charakteristika předmětu
kompetence
Společenskovědný seminář
charakteristika předmětu
Sportovní hry
charakteristika předmětu
Výtvarná výchova
charakteristika předmětu
Základy administrativy
charakteristika předmětu