Následující projekty byly realizovány na naší škole v předchozích obdobích.

Jazykové vzdělávání formou blended-learningu

 

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.00/57.1508

Trvání projektu:
1. 9. 2015 – 31. 12. 2015

Cíl:
Podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v oblasti anglického jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. Blended learning  umožňuje individualizované vzdělávání žáků a učitelů zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Zlepšení kvality výuky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec – ŠABLONY

Vzdělávání dotykem

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Realizace projektu:
1. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Příjemce:
Attest s. r. o.

Hlavní partner projektu:  
Centrum vzdělanosti libereckého kraje

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií do výuky.
Mezi hlavní aktivity projektu patří vyškolení pedagogických pracovníků. V projektu je zapojeno 42 základních škol a 8 středních škol.


Modernizace výuky na ZŠ Jabloňová, Liberec – ŠABLONY

Trvání projektu :1.  4. 2011 – 30. 9. 2013

Udržitelnost projektu: nebyla stanovena

Celková částka finanční podpory:  Kč 1 938 219,-

Projekt  financovaný ESF a MŠMT, často zkráceně označovaný jako ŠABLONY. Zaměřili jsme se na modernizaci a dovybavení ICT a vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti, jehož součástí bylo i vytváření didaktických učebních materiálů.


Projekt školní poradenské pracoviště – Školní psycholog

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.04/02.0010

Trvání projektu:1. 10. 2009 – 30. 6. 2012

Udržitelnost  projektu: 5 let

Celková částka finanční podpory:  Kč 4 784 440,-

Projekt si kladl za cíl využít dosavadních poznatků a materiálů z podobných celostátních projektů s tím, že stávající odborníky v poradenství na všech třech školách (výchovné poradce, speciální pedagogy a metodiky prevence) doplní po dobu trvání projektu školním psychologem, který bude pracovat s dětmi a zároveň bude potřebné kompetence předávat pedagogům jednotlivých škol. Po ukončení projektu potom činnosti externího psychologa převzali vybraní kmenoví učitelé školy a spolu se stávajícími odborníky vytvořili funkční Školní poradenská pracoviště. Na projektu spolupracovaly další dvě liberecké školy Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o. a Základní škola, Liberec, Švermova 38, p. o.


Školní poradenské pracoviště – koncepce

Koncepce vzdělávání

Koncepce poradna

Koncepce prevence


Projekt – Rozvoj klíčových kompetencípro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07./1.1.09/03.0006

Projektu, který byl zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí učitelů v rámci celoživotního vzdělávání, se z naší školy zúčastnilo 6 pedagogů, kteří od listopadu 2010 do října 2011 absolvovali výukové workshopy v rozsahu 120 vyučovacích hodin a vytvářeli výukové materiály, které se ve škole i nadále využívají. Projekt byl ukončen v červnu 2012. Díky tomuto projektu škola také získala interaktivní tabuli a notebooky pro učitele.

Odkaz na stránky projektu: http://www.moderniskola.info/index.php?menu=2


Volím správnou kariéru

Projekt – Krajina – nejkrásnější učebnice

Digitální učební materiály – DUM– zpracované pedagogy ZŠ a ZUŠ v rámci projektu MODERNIZACE VÝUKY NA ZŠ JABLOŇOVÁ LIBEREC


Celoroční projekt „Zelené profese v krajině“

Projekt – Podpora výchovy a vzdělávání z ESF

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p.o. se stala úspěšným žadatelem o prostředky Evropské unie s projektem Školní poradenské pracoviště. Od 1. října letošního roku do konce školního roku 2011/2012 bude z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podporován vznik a zavedení školského poradenského systému celkovou částkou blížící se 5 milionům korun. Na projektu spolupracují další dvě liberecké školy Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p.o. a Základní škola, Liberec, Švermova 38, p.o. Vyhlašovatelem výzvy byl Liberecký kraj, šlo o již druhou výzvu z tzv. globálních grantů vypisovaných v oblasti podpory 1.2, Rovné příležitosti ve vzdělávání. Projekt si klade za cíl využít dosavadních poznatků a materiálů z podobných celostátních projektů s tím, že stávající odborníky v poradenství na všech třech školách (výchovné poradce, speciální pedagogy a metodiky prevence) doplní po dobu trvání projektu školním psychologem, který bude pracovat s dětmi a zároveň bude potřebné kompetence předávat pedagogům jednotlivých škol. Po ukončení projektu potom činnosti externího psychologa převezmou vybraní kmenoví učitelé školy a spolu se stávajícími odborníky vytvoří funkční Školní poradenská pracoviště.


ZŠ a ZUŠ Jabloňová jede “NA ZELENOU “

“Před naší školou vede ulice Jabloňová. Je dost široká, ale přesto mají žáci naší školy velké potíže při jejím přecházení. Po obou stranách silnice parkují auta a malé děti nejsou na vyznačeném přechodu vůbec vidět. Někteří se bojí a vykukují mezi vozidly, pak raději rychle přeběhnou. Mnoho rodičů našich žáků řeší tuto situaci dovážením svých ratolestí až téměř na práh školy. Každý den máme tedy před školou veliké hemžení a jen zázrakem se ještě nic nestalo.” (citace z projektu Na zelenou – K. Irglová)

Bezpečnost našich žáků při každodenní cestě do školy a ze školy se stala naší prioritou. V březnu 2011 jsme se připojili ke grantovému projektu “Na zelenou” – Bezpečná cesta do školy. Po vyplnění a zpracování dotazníků a mapování nejbližšího okolí naší školy jsme vytvořili hned dvě celoškolní mapy. Před letními prázdninami jsme slavnostně předali mapy s vyznačenými nejnebezpečnějšími místy přestavitelům města Liberce. Během velkých prázdnin pan inženýr Vladislav Rozsypal rozkresloval jednotlivé lokality. Ke každému problému ohledně bezpečnosti při cestě do školy se vyjadřovali jednak policisté a další odborníci, v čele s Pavlem Rychetským – vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Liberce. Svými názory přispěl i Jiří Rutkovský – zástupce občanského sdružení BEZ NEHOD.

Již v polovině října jsme se studie na úpravu okolí školy a přilehlých ulic dočkali.
V pondělí 17. 10. 2011 se v naší páté třídě sešla skupina představitelů města Liberce i s primátorkou Martinou Rosenbergovou. Dověděli jsme se o dvou fázích, ve kterých proběhne plánovaná realizace studie – celkem v hodnotě 430 000 korun! Všem se radostí rozsvítily oči, neboť nikdo z nás nepočítal s takovou investicí. Na prvním místě se tedy bude řešit situace přímo před školou v ulici Jabloňová: počítá se s mírným zúžením vozovky na 4 metry; vybudováním předsunutých ostrůvků na přechodu z obou stran; vztyčením několika dopravních značek, určujících kdo má přednost; vymezení míst na parkování a míst ke krátkodobému zaparkování; upravení chodníků a osazení zábradlí; v plánu je i potřebná zeleň; možné je i osvětlení přechodu.

Současně se nám podařilo před koncem měsíce listopadu (24. 11. 2011) uspořádat dopravní soutěž zručnosti v jízdě na kole. S realizací vypomohl Tým silniční bezpečnosti LK s produkčním Tomášem Míškem. Tímto ale s dopravní tematikou rozhodně nekončíme a zúčastníme se např. vypsané fotosoutěže “Chceme být vidět”.