Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a Základní umělecká škola Liberec

Jabloňová 564/43. 460 01, Liberec 12

 1. Školní družina tvoří se ZŠ jeden celek. Realizuje výchovně-vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, zájmových činností.
 2. Školní družina je určena přednostně žákům 1., 2. a 3. ročníků, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněného zápisového lístku. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Umístění žáka do školní družiny není nárokové.
 3. Zájmové vzdělávání ve školní družině se řídí školním vzdělávacím programem školní družiny.
 4. Družina se dělí na 6 oddělení. V jednom oddělení je maximálně 30 žáků.
 5. V době ranní družiny jsou v provozu dvě oddělení v čase od 6:30 do 7:50hodin, poté žáci odcházejí do tříd.
 6. V době od 7:30 do 7:45 hodin se objekt školy uzamyká.
 7. V době odpolední družiny je v provozu 6 oddělení, a to od skončení vyučování do 15:00hodin. Vyučující pedagog předává vychovatelce žáky ve školní družině. Od 15:00 do 17:00hodin jsou v provozu 2 oddělení.
 8. Mimo školní akce ŠD může 1 vychovatelka absolvovat s maximálním počtem 25 dětí.
 9. Školní družina má k dispozici vlastní prostory. Využívá i jiné prostory školy, např. tělocvičnu. Organizuje vycházky do okolí. Pro pobyt venku je nutné, aby měly děti vhodné oblečení a obuv.
 10. Příspěvek na provoz školní družiny určuje ředitelka školy. Celodenní pobyt žáka v družině činní200,-Kč měsíčně.   Příspěvek musí být uhrazen za celé první pololetí do 25.10., druhé pololetí pak do 15.3. na číslo účtu školy, které rodičům bude písemně sděleno. V odůvodněných případech lze termín splacení příspěvku za pololetí posunout nebo zažádat u vedení školy o prominutí placení příspěvku.
 11. Žáci, navštěvující zájmové kroužky ve škole, jsou předáváni vedoucím kroužků, kteří je po skončení odvedou zpět do družiny nebo je předají rodičům.
 12. Při změně rozvrhu nebo při dělených hodinách lze po dohodě s vychovatelkou umístit do školní družiny i žáky, kteří do ní nejsou přihlášeni.
 13. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.
 14. Žáka je možno uvolnit před stanovenou dobou pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Telefonické žádosti nelze akceptovat.
 15. Uvolňování žáků z družiny v době mezi 13:45 až 15:00hodin bude povolováno pouze ve výjimečných případech, aby nebyla narušována plánovaná činnost oddělení.
 16. Pokud si rodiče nebo jimi pověřené osoby nevyzvednou žáka do 17:00hodin, vychovatelka se pokusí kontaktovat rodiče na některém z telefonních čísel uvedených v zápisním lístku. Pokud se jí nepodaří kontaktovat rodiče  po ukončení provozu školní družiny, oznámí tuto skutečnost   Policii ČR. Vychovatelka až do příjezdu  rodičů nebo Policie čeká s žákem ve škole.
 17. Odhlásit žáka z docházky do družiny lze kdykoliv během školního roku na písemnou žádost zákonných zástupců.
 18. Zákonní zástupci jsou povinni pravdivě vyplnit zápisový lístek, včas nahlásit změnu údajů a včas zaplatit poplatek za pobyt žáka ve školní družině. Řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině. Seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat ho.
 19. Zákonní zástupci mají právo být informováni o chování žáka v družině, o akcích družiny, zúčastňovat se akcí určených pro rodiče, dávat připomínky a podněty k činnosti ŠD.
 20. Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelek, pravidly vnitřního řádu školní družiny a školního řádu. Respektují všechna bezpečnostní opatření a svým chováním neohrožují své spolužáky ani sebe. Jsou povinni okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. V prostorách školní družiny dbají o čistotu a pořádek, nepoškozují její zařízení ani osobní věci spolužáků.
 21. Bez vědomí vychovatelky žák neopustí oddělení školní družiny.
 22. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí ihned vychovatelce.
 23. Za mobilní telefony, hračky a jiné cennosti, které si přinese žák do školní družiny, vychovatelka neručí.
 24. V případě nerespektování školního řádu, neplnění pokynů vychovatelek, ohrožování zdraví svého nebo jiných žáků, nebo neuhrazení poplatku, může být žák z družiny vyloučen.
 25. Za bezpečnost dětí v ŠD odpovídají vychovatelky ve svých odděleních. Zaznamenávají ranní příchody žáků.
 26. V době provozu školní družiny se vychovatelky věnují žákům. Pokud s vychovatelkou chtějí rodiče jednat osobně, mohou si domluvit termín individuální konzultace. Zákonný zástupce nebo osoba pověřená vyzvednutím žáka se ohlásí telefonem u postranních dveří vychovatelce, počká, než okolo těchto dveří projde dítě do šaten a poté vyčká příchodu dítěte v prostoru před hlavním vchodem školy.

Mgr. Iva Havlenová                                                                                                                                              Jana Klabíková

Ředitelka školy                                                                                                                                                      Vedoucí vychovatelka