Aktuální projekty

Abeceda peněz

Ve školním roce 2018/2019 se aktivně účastníme projektu České spořitelny ABECEDA PENĚZ, zaměřené na finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ.
Jde o projekt, kde se žáci 5.A a 4.C zúčastní exkurze (zákulisí) samotné České spořitelny. Žáci se dozví spoustu zajímavých faktů o měnách, bankovkách a jejich ochranných prvcích, seznámí se s bankomatem, potkají se se základními pojmy podnikání, rozpočtu a co nejvíce, založí si svou vlastní třídní firmu. Na závěr své výrobky sami žáci prodávají v prostorách České spořitelny a získaný zisk si pak mohou ponechat pro svou třídu nebo použít jinak, jak uznají za vhodné.
Letos v září svou podnikatelskou dráhu odstartovala 5.A.  (V únoru pak žezlo převezme 4.C.)
Své poznatky získané na exkurzi žáci zcela určitě velmi dobře zúročí ve svém podnikání, což budete moci sami velmi dobře posoudit právě na jarmarku, a to dne 12.12.2018 v pobočce České spořitelny v OC Fórum mezi 15 a 18 hod. Tímto jste vřele zváni. Přijďte ocenit práci těchto “malých podnikatelů” a zakupte si nějakou vlastnoručně vyrobenou drobnost, kterou jistě na Vánoce někoho dalšího potěšíte.

Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV)

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt realizuje ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání
Individuální projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV),a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.
Celkově je projekt spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč
Registrační číslo: 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Název a číslo výzvy:
 Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3
Typ projektu: Individuální projekt systémový
Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022
Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.
Cílem na naší škole je nastavení takové vzdělávací podpory, jakou v oblasti společného (inkluzivního) vzdělávání potřebujeme a prakticky využijeme.
Díky němu bychom měli zlepšit nastavení poradenských služeb v rámci školního poradenského pracoviště, staneme se součástí krajské sítě podpořených škol, se kterými můžeme navázat užší spolupráci – výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe například formou stáží. Dalším cílem je podpořit rozvoj profesních kompetencí pedagogů a vedení naší školy v oblasti společného vzdělávání, aby došlo u pedagogů k posílení porozumění inkluzivním procesům ve vzdělávání.


Realizované projekty

 

 

 

Jazykové vzdělávání formou blended-learningu

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.00/57.1508

Trvání projektu:
1. 9. 2015 – 31. 12. 2015

Cíl:
Podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v oblasti anglického jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. Blended learning  umožňuje individualizované vzdělávání žáků a učitelů zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Zlepšení kvality výuky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec – ŠABLONY

Vzdělávání dotykem

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Realizace projektu:
1. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Příjemce:
Attest s. r. o.

Hlavní partner projektu:  
Centrum vzdělanosti libereckého kraje

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií do výuky.
Mezi hlavní aktivity projektu patří vyškolení pedagogických pracovníků. V projektu je zapojeno 42 základních škol a 8 středních škol.

Modernizace výuky na ZŠ Jabloňová, Liberec – ŠABLONY

Trvání projektu :1.  4. 2011 – 30. 9. 2013

Udržitelnost projektu: nebyla stanovena

Celková částka finanční podpory:  Kč 1 938 219,-

Projekt  financovaný ESF a MŠMT, často zkráceně označovaný jako ŠABLONY. Zaměřili jsme se na modernizaci a dovybavení ICT a vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti, jehož součástí bylo i vytváření didaktických učebních materiálů.

 

Projekt školní poradenské pracoviště – Školní psycholog

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.04/02.0010

Trvání projektu:1. 10. 2009 – 30. 6. 2012

Udržitelnost  projektu: 5 let

Celková částka finanční podpory:  Kč 4 784 440,-

Projekt si kladl za cíl využít dosavadních poznatků a materiálů z podobných celostátních projektů s tím, že stávající odborníky v poradenství na všech třech školách (výchovné poradce, speciální pedagogy a metodiky prevence) doplní po dobu trvání projektu školním psychologem, který bude pracovat s dětmi a zároveň bude potřebné kompetence předávat pedagogům jednotlivých škol. Po ukončení projektu potom činnosti externího psychologa převzali vybraní kmenoví učitelé školy a spolu se stávajícími odborníky vytvořili funkční Školní poradenská pracoviště. Na projektu spolupracovaly další dvě liberecké školy Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o. a Základní škola, Liberec, Švermova 38, p. o.

Školní poradenské pracoviště – koncepce

Koncepce vzdělávání

Koncepce poradna

Koncepce prevence

Projekt – Rozvoj klíčových kompetencípro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07./1.1.09/03.0006

Projektu, který byl zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí učitelů v rámci celoživotního vzdělávání, se z naší školy zúčastnilo 6 pedagogů, kteří od listopadu 2010 do října 2011 absolvovali výukové workshopy v rozsahu 120 vyučovacích hodin a vytvářeli výukové materiály, které se ve škole i nadále využívají. Projekt byl ukončen v červnu 2012. Díky tomuto projektu škola také získala interaktivní tabuli a notebooky pro učitele.

Odkaz na stránky projektu: http://www.moderniskola.info/index.php?menu=2


Volím správnou kariéru

Projekt – Krajina – nejkrásnější učebnice

 

Digitální učební materiály – DUM
– zpracované pedagogy ZŠ a ZUŠ v rámci projektu MODERNIZACE VÝUKY NA ZŠ JABLOŇOVÁ LIBEREC

Celoroční projekt „Zelené profese v krajině“

Projekt – Podpora výchovy a vzdělávání z ESF

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p.o. se stala úspěšným žadatelem o prostředky Evropské unie s projektem Školní poradenské pracoviště. Od 1. října letošního roku do konce školního roku 2011/2012 bude z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podporován vznik a zavedení školského poradenského systému celkovou částkou blížící se 5 milionům korun. Na projektu spolupracují další dvě liberecké školy Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p.o. a Základní škola, Liberec, Švermova 38, p.o. Vyhlašovatelem výzvy byl Liberecký kraj, šlo o již druhou výzvu z tzv. globálních grantů vypisovaných v oblasti podpory 1.2, Rovné příležitosti ve vzdělávání. Projekt si klade za cíl využít dosavadních poznatků a materiálů z podobných celostátních projektů s tím, že stávající odborníky v poradenství na všech třech školách (výchovné poradce, speciální pedagogy a metodiky prevence) doplní po dobu trvání projektu školním psychologem, který bude pracovat s dětmi a zároveň bude potřebné kompetence předávat pedagogům jednotlivých škol. Po ukončení projektu potom činnosti externího psychologa převezmou vybraní kmenoví učitelé školy a spolu se stávajícími odborníky vytvoří funkční Školní poradenská pracoviště.


ZŠ a ZUŠ Jabloňová jede “NA ZELENOU “

“Před naší školou vede ulice Jabloňová. Je dost široká, ale přesto mají žáci naší školy velké potíže při jejím přecházení. Po obou stranách silnice parkují auta a malé děti nejsou na vyznačeném přechodu vůbec vidět. Někteří se bojí a vykukují mezi vozidly, pak raději rychle přeběhnou. Mnoho rodičů našich žáků řeší tuto situaci dovážením svých ratolestí až téměř na práh školy. Každý den máme tedy před školou veliké hemžení a jen zázrakem se ještě nic nestalo.” (citace z projektu Na zelenou – K. Irglová)

Bezpečnost našich žáků při každodenní cestě do školy a ze školy se stala naší prioritou. V březnu 2011 jsme se připojili ke grantovému projektu “Na zelenou” – Bezpečná cesta do školy. Po vyplnění a zpracování dotazníků a mapování nejbližšího okolí naší školy jsme vytvořili hned dvě celoškolní mapy. Před letními prázdninami jsme slavnostně předali mapy s vyznačenými nejnebezpečnějšími místy přestavitelům města Liberce. Během velkých prázdnin pan inženýr Vladislav Rozsypal rozkresloval jednotlivé lokality. Ke každému problému ohledně bezpečnosti při cestě do školy se vyjadřovali jednak policisté a další odborníci, v čele s Pavlem Rychetským – vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Liberce. Svými názory přispěl i Jiří Rutkovský – zástupce občanského sdružení BEZ NEHOD.

Již v polovině října jsme se studie na úpravu okolí školy a přilehlých ulic dočkali.
V pondělí 17. 10. 2011 se v naší páté třídě sešla skupina představitelů města Liberce i s primátorkou Martinou Rosenbergovou. Dověděli jsme se o dvou fázích, ve kterých proběhne plánovaná realizace studie – celkem v hodnotě 430 000 korun! Všem se radostí rozsvítily oči, neboť nikdo z nás nepočítal s takovou investicí. Na prvním místě se tedy bude řešit situace přímo před školou v ulici Jabloňová: počítá se s mírným zúžením vozovky na 4 metry; vybudováním předsunutých ostrůvků na přechodu z obou stran; vztyčením několika dopravních značek, určujících kdo má přednost; vymezení míst na parkování a míst ke krátkodobému zaparkování; upravení chodníků a osazení zábradlí; v plánu je i potřebná zeleň; možné je i osvětlení přechodu.

Současně se nám podařilo před koncem měsíce listopadu (24. 11. 2011) uspořádat dopravní soutěž zručnosti v jízdě na kole. S realizací vypomohl Tým silniční bezpečnosti LK s produkčním Tomášem Míškem. Tímto ale s dopravní tematikou rozhodně nekončíme a zúčastníme se např. vypsané fotosoutěže “Chceme být vidět”.