otevření školy pro 2. stupeň ZŠ od 8. 6. 2020.

Vážení rodiče, milí žáci, 

po obnovení výuky devátých ročníků a 1. stupně se chystáme na otevření školy pro 2. stupeň ZŠ od 8. 6. 2020.

Nebude se jednat o běžnou výuku, ale o tzv. konzultace s třídními učiteli, příp. ostatními vyučujícími (dle počtu přihlášených žáků a počtu volných učitelů a učeben). Tyto hodiny nebudou probíhat každý den, ale podle předem stanoveného rozpisu, který upřesníme podle počtu přihlášených. 

Podmínky účasti na výuce

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků a složení skupiny je neměnné po celou dobu výuky, tzn. do 8. 6. 2020. 
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Po 2. 6. 2020 se už žáci do výuky nezařazují.
 • Pokud máte zájem o docházku do školy, přihlaste se prosím u třídního učitele (mailem, ŽK), a to nejpozději do 2. 6. 2020 12:00 hodin, abychom mohli připravit rozdělení do skupin, přidělení učitelů, rozpisy konzultací. 
 • Obědy nebudou poskytovány. 
 • Následně Vás budeme v nejbližším termínu informovat ohledně časů příchodů do školy a dalších konkrétních informací. Děkujeme za včasné zaslání údajů, velmi nám to pomůže. 
 • Při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – pokud žák tento dokument neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna (formulář je ke stažení na stránkách školy)

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. při protinádorové léčbě,
  1. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
 9. Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19 během pobytu ve škole, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka, aby si své dítě okamžitě vyzvedli
 10. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či konzultace.
 12. Ostatní žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky, pokračují v dosavadním distančním způsobu vzdělávání.

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy