I. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci, 

po obnovení výuky devátých ročníků v příštím týdnu se chystáme na otevření školy 

pro 1. stupeň ZŠ od 25. 5. 2020.

Výuka bude probíhat ve dvou blocích, dopolední bude zaměřený na výuku a procvičování v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, přírodovědné předměty, příp. anglického jazyka) a bude trvat 4 vyučovací hodiny. Odpolední blok bude věnován výchovným předmětům (výtvarná výchova, pracovní výchova). Vzhledem k nastavení hygienických a preventivních opatření nebude možný klasický provoz školní družiny, jak ho známe. I v odpoledním bloku budou děti muset zachovávat např. rozestupy apod.

Podmínky účasti na výuce

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků a složení skupiny je neměnné po celou dobu výuky, tzn. do 30. 6. 2020. 
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Po 25. 5. 2020 se už žáci do výuky nezařazují.
 • Pokud máte zájem o docházku do školy, přihlaste se prosím u třídního učitele (mailem, ŽK). 
 • Doplňte i informace ohledně obědů (máme x nemáme zájem) a odpoledních bloků pro žáky přihlášené do školní družiny (nemáme zájem x máme zájem do 15.00 nebo do 16.00 hodin), a to nejpozději do 13. 5. 2020, abychom mohli připravit rozdělení do skupin, přidělení učitelů, vychovatelů, rozpisy na obědy apod. 
 • Následně Vás budeme v nejbližším termínu informovat ohledně časů příchodů do školy a dalších konkrétních informací. Děkujeme za včasné zaslání údajů, velmi nám to pomůže. 
 • Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka (žák) podepsané písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – pokud zákonný zástupce tyto dokumenty neodevzdá podepsané, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna (formulář je ke stažení na stránkách školy)

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. při protinádorové léčbě,
  1. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
 • Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19 během pobytu ve škole, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka, aby si své dítě okamžitě vyzvedli
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či výuky.
 • Ostatní žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky, pokračují v dosavadním distančním způsobu vzdělávání.

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

9. třídy

Vážení rodiče, milí žáci, 

po dvou měsících výuky na dálku dochází k částečnému uvolnění výuky na školách, které vítáme a těšíme se na Vás.

Naše škola obnoví částečně výuku v týdnu od 11. 5. 2020 pro žáky devátých tříd, a to poskytováním konzultací z českého jazyka a matematiky zaměřených na přípravu k přijímacím zkouškám.

Konzultace proběhnou v úterý 12. 5. 2020 a ve středu 13. 5. 2020 (příp. ve čtvrtek 14. 5. 2020 pokud se přihlásí více žáků, upřesníme dle počtu přihlášených) od 8. 10 hodin.

V každém z těchto dní bude dvouhodinový blok matematiky a dvouhodinový blok českého jazyka. V případě potřeby je možné počet konzultací v příštích týdnech navýšit nebo ponížit.

Podmínky účasti na konzultacích

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků a složení skupiny je neměnné po celou dobu konzultací. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020, přihlaste se prosím u třídního učitele (mailem, telefonicky)
 • Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – pokud zákonný zástupce tyto dokumenty neodevzdá podepsané, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna (formulář je ke stažení na stránkách školy)

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. při protinádorové léčbě,
  1. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
 • Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19 během pobytu ve škole, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka, aby si své dítě okamžitě vyzvedli
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Ostatní žáci, kteří se neúčastní přípravy k přijímacím zkouškám, pokračují v dosavadním distančním způsobu vzdělávání.

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Základní umělecká škola

(situace k 6. 5. 2020)

Vážení rodiče, 

MŠMT ČR informovalo o otevření základních uměleckých škol 11. května. Zahájení prezenční výuky ZUŠ je náročný proces, ve specifických podmínkách naší školy  složitější o koordinaci se zahájením prezenční výuky ZŠ. Při striktním dodržení veškerých hygienických a organizačních požadavků manuálů MŠMT pro oba dva typy škol nejsme v tuto chvíli schopni prezenční výuku ZUŠ v tomto termínu zahájit. Výuka ZUŠ bude po 11. květnu pokračovat na dálku stávající distanční formou. O případné změně k 25. květnu budete včas informováni.

Děkuji za vaše pochopení a dosavadní spolupráci!

Se zdvořilým pozdravem

Jan Prchal, zástupce ředitelky školy pro ZUŠ


II. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci, 

po obnovení výuky devátých ročníků a 1. stupně se chystáme na otevření školy pro 2. stupeň ZŠ od 8. 6. 2020.

Nebude se jednat o běžnou výuku, ale o tzv. konzultace s třídními učiteli, příp. ostatními vyučujícími (dle počtu přihlášených žáků a počtu volných učitelů a učeben). Tyto hodiny nebudou probíhat každý den, ale podle předem stanoveného rozpisu, který upřesníme podle počtu přihlášených. 

Podmínky účasti na výuce

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků a složení skupiny je neměnné po celou dobu výuky, tzn. do 8. 6. 2020. 
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Po 2. 6. 2020 se už žáci do výuky nezařazují.
 • Pokud máte zájem o docházku do školy, přihlaste se prosím u třídního učitele (mailem, ŽK), a to nejpozději do 2. 6. 2020 12:00 hodin, abychom mohli připravit rozdělení do skupin, přidělení učitelů, rozpisy konzultací. 
 • Obědy nebudou poskytovány. 
 • Následně Vás budeme v nejbližším termínu informovat ohledně časů příchodů do školy a dalších konkrétních informací. Děkujeme za včasné zaslání údajů, velmi nám to pomůže. 
 • Při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – pokud žák tento dokument neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna (formulář je ke stažení na stránkách školy)

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. při protinádorové léčbě,
  1. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
 9. Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19 během pobytu ve škole, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka, aby si své dítě okamžitě vyzvedli
 10. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či konzultace.
 12. Ostatní žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky, pokračují v dosavadním distančním způsobu vzdělávání.

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Organizace výuky v týdnu od 22. 6. 2020

PLÁN PRÁCE OD 22. 6. 2020
 • 22. 6. Výuka dle rozvrhu v rámci mimořádného opatření.
 • 23. 6. Třídnické práce při zachování dříve stanovených skupin.
 • 24. 6. Třídnické práce při zachování dříve stanovených skupin.
 • 25. 6. Třídnické práce při zachování dříve stanovených skupin.
 • 26. 6. Rozdání vysvědčení (1 vyučovací hodina):
  • 9.00 h rozloučení s 9. A
  • 9.30 h rozloučení s 9. B
  • 10.30 – 12.00 oběd
 • 29. 6. a 30. 6. Ředitelské volno ( školní družina a školní jídelna pro přihlášené v provozu)