Výchovné poradenství

V současné době na naší škole funkci výchovných poradců vykonávají Mgr. Lucie Jirkovská a Mgr. Hana Mandíková. Každá se zabýváme určitou oblastí výchovného poradenství.

Pracovní náplň výchovného poradce Mgr. Lucie Jirkovské:

1. Metodická a informační činnost

- úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy

- ve spolupráci s třídními učiteli organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků, kterých se v případě nutnosti účastní

2. Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

- pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření

- podílí se na zpracování individuálního vzdělávacího plánu a další dokumentace pro integrované žáky

- vede databázi integrovaných žáků I. a II. stupně školy a soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči, vede jejich evidenci

3. Specifické oblasti

- pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče - učitel, učitel - žák, žák - žák)

- sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (šikanování, vandalismus, brutalita, kriminalita) a navrhuje nápravná řešení

- spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR krizovým centrem

4. Individuální výchovný program (IVýP)

- jedná se o formu spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem, případně další zúčastněnou stranou při řešení rizikového chování žáka – cílem je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím

viz odkaz na Metodický pokyn MŠMT

http://www.msmt.cz/file/32879/

 

 Pracovní náplň výchovného poradce Mgr. Hany Mandíkové:

Volba povolání

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání

- zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli

- eviduje nabídku studia ve středních školách, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce

- je zodpovědná za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek na střední školy

- zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení

- poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení

Aktuality

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

Ředitelské volno

pátek 29.9. 2017

Třídní schůzky

20.9. od 17:00

Den otevřených dveří

20.9. 9:00-16:00

Sběr papíru

21.9. od 7:30

Prvňáčci se učí už dle rozvrhu

Kroužky začínají od 11.9.

pozor - kroužek Krav maga až v týdnu od 18.9.
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy