M - 9. ročník

1.DÚ

uč. 6/4

Zahajovací pís. práce

úterý 3.10.
mocniny, odmocniny
Pythagorova věta
Lin. rovnice
Slovní úlohy
Kruh, válec

2.DÚ

řeš rovnici se zkouškou
4a-[3a-2(1-a)]=2(6-a)

1.čtvrtletní písemná práce

úterý 7.11.
vyjádření neznámé ze vzorce
řešení rovnic
rozklad mnohočlenu na součin vytýkáním a vzorci
určení podmínek řešitelnosti lomeného výrazu
rozšiřování a krácení lomených výrazů (společné násobky a dělitelé)

3.DÚ

UĆ 106/ úkol 2 (barevně)

4.DÚ

Uč 111/3 a,c,e do pátku

Tematická práce

Pátek 15.12.
Úprava složitějšího výrazu s proměnnými (roznásobení závorky, vzájemné násobení mnohočlenů, umocňování dvojčlenu podle vzorce,...)
Rozklad do součinu - pro následné krácení, určování podmínek lomených výrazů, určování společného násobku (jmenovatele)
Násobení, dělení, sčítání a odčítání lomených výrazů
Rovnice s neznámou ve jmenovateli

5.DÚ

kopie - práce s daty

Funkce - přehled učiva

Závěrečná písemná práce

čtvrtek 31.5.
výrazy s proměnnou - zejména rozklad do součinu vytýkáním a pomocí vzorců, roznásobení závorek
rovnice s jednou neznámou (i se zlomky)
soustava dvou rovnic o dvou neznámých
funkce - obecný tvar jednotlivých funkcí + jak ovlivňují funkci koeficienty k,q/ dosazování do rovnice a zjišťování souřadnic bodů, kterými fce prochází/ zjišťování, zda fce prochází zadanými body/ vytvoření konkrétní rovnice, jestliže prochází danými body
rovinné obrazce - obsah, obvod (u obsahu trojúhelníku využití Pythagorovy věty pro výšku)
tělesa se dvěma shodnými podstavami(hranoly, válec)
tělesa se "špičkou" (jehlan)
výpočet povrchu a objemu (práce s náčrtem - rozlišení tělesové a stěnové výšky - kdy jakou potřebujeme k výpočtům) 

Aktuality

Jabloňová fest

Změna termínu na 27.5. 2018

Změna stravného od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se mění výše stravného v naší školní jídelně. Tabulka i s výší měsíčního stravného je k nahlédnutí v sekci školní jídelny. Nezapomeňte prosím změnit trvalý příkaz k úhradě. Děkujeme.
Mgr. Iva havlenová, ředitelka školy

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy