Přípravka

  Zahajovací písemná práce 21.9.

Čtvrtletní písemná práce 19.11. (úprava výrazů, rovnice, rozklad do součinu, lomené výrazy – úprava + podmínky)  

Pololetní písemná práce – po 14.1.(úprava a určování podmínek lomených výrazů – umět rozkládat do součinu vytýkáním, vzorci; rovnice s neznámou ve jmenovateli – odstranění zlomku vynásobením obou stran rovnice společným jmenovatelem; úprava mnohočlenu – opět použití vzorců, roznásobení závorky, vzájemné násobení dvou závorek; soustava dvou rovnic se dvěma neznámými ve slovních úlohách; lineární funkce (rovnice, tabulka, graf)

Závěrečná písemná práce 17.5. (úprava výrazů – vytýkání, vzorce; úprava lomených výrazů + podmínky pro jmenovatele; soustava rovnic i se slovními úlohami; podobnost ve slovních úlohách – využití vlastností rovnoběžnosti slunečních paprsků a rovnosti úhlu dopadu a odrazu; podobnost v konstrukcích – využití redukčního úhlu ke zvětšení nebo zmenšení obrazce; funkce – přímá úměrnost, lineární, konstantní, nepřímá úměrnost – rovnice a význam koeficientů, tvar funkce, dopočítávání chybějících hodnot)