Vyučované předměty: 1. stupeň

školní rok 2019 – 2020: AJ, VV, PV, INF


Veškeré učivo bude s dětmi po návratu do školy zopakováno a procvičeno!!!

Angličtina 3. třída

Procvičujeme – opakujeme:

U 5 Funny faces, U 7 The body rap

A co takhle něco navíc? – dobrovolné

Postupně Match up 1, Match up 2, Match up 3, Fill in, Dictation:


Nové učivo:

U 8 Superstar clothes – postupně do 31. 3. 2020

 • mluvení o oblečení
 • otázky a odpovědi týkající se věcí, které někomu patří (přivlastňování) 

1. Slovní zásoba – slovíčka stáhnout, vypracovat, naučit, založit do portfolia

Procvičování slovíček:

2. Postupně vypracovat všechna cvičení v učebnici (ústně) a všechna cvičení v pracovním sešitu (bez poslechových)

Fráze:

Procvičování:


U 9 Bug café – postupně do 15. 4. 2020

 • objednávání jídel
 • mluvení o tom, co máte a nemáte rádi

1. Slovní zásoba – slovíčka stáhnout, vypracovat, naučit, založit do portfolia

Procvičování slovíček:

2. Postupně vypracovat všechna cvičení v učebnici (ústně) a všechna cvičení v pracovním sešitu (bez poslechových)

Fráze: 

 • What do you like? Co máš rád?
 • I like…/I don´t like… Mám rád…/ Nemám rád…
 • Do you like…? Máš rád….?
 • Yes, I do./ No, I don´t. Ano, mám. / Ne, nemám.

Minitesty 7, 8, 9 – opakování

Pojďme zkusit, co už umíme :-). Vyplň test a odešli!

Minitest 7

Minitest 8

Minitest 9


U 10 Animal safari – postupně do 30. 4. 2020

 • určování, co je na obrázku – zvířata

1. Slovní zásoba – slovíčka stáhnout, vypracovat, naučit, založit do portfolia

Procvičování slovíček:

2. Postupně vypracovat všechna cvičení v učebnici (ústně) a všechna cvičení v pracovním sešitu (bez poslechových)

Fráze a slovní zásoba: 

 • There is = There´s…… Tam je (jednotné číslo) …… (říkáme, že někde něco je, někde něco existuje)
 • a / an …… neurčitý člen (a monkey, an elephant)
 • There are = There´re …… Tam jsou (množné číslo) …… (v množném čísle nelze použít neurčitý člen, jen počet nebo člen určitý “the”)
 • from …… z
 • I´m from …… Já jsem z …..
 • North America …… Severní Amerika
 • South America …… Jižní Amerika
 • the Antarctic …… Antarktida
 • Africa …… Afrika
 • the Czech Republic …… Česká republika
 • wings – křídla, grass – tráva, leaves – listy, fruit – ovoce, nuts – oříšky 

Minitest 10 – opakování

Vyplň test a odešli!


U 11 My favourite things – postupně do 22. 5. 2020

 • mluvení o tom, kde jsou různé předměty
 • používání krátkých odpovědí

1. Slovní zásoba – slovíčka stáhnout, vypracovat, naučit, založit do portfolia

Procvičování slovíček:

2. Postupně vypracovat všechna cvičení v učebnici (ústně) a všechna cvičení v pracovním sešitu (bez poslechových)

Fráze:

 • Is there a doll? …… Je tam panenka?
 • Yes, there is. / No, there isn´t. …… Ano, je. / Ne, není.
 • How many computers are there? …… Kolik je tam počítačů?
 • Are there posters? …… Jsou tam plakáty?
 • Yes, there are. / No, there aren´t. …… Ano, jsou. / Ne, nejsou. 
 • in – v, on – na, a room – místnost

Minitest 11 – opakování

Vyplň test a odešli!


Zazpívej si 🙂


Angličtina 4. třída

Procvičujeme – opakujeme:

U 7 Space school

Vocabulary (slovíčka): 

English, Maths, Art, I.T., P.E.,  Science, History, Music, Swimming; space school, school bus, subject,  timetable,  lesson, today

Fráze: 

 • What time is it?
 • It´s ….. o´clock.
 • It´s half past …
 • We´ve got…

A co takhle něco navíc? – dobrovolné

Postupně Match up 1, Match up 2, Match up 3, Fill in, Dictation:


Nové učivo:

U 8 What´s on TV? (Co dávají v televizi?) – postupně do 10. 4. 2020

 • rozhovory o tom, které televizní pořady máme nebo nemáme rádi, o televizních kanálech
 • určování času, orientace v programu televizních pořadů

1. Slovní zásoba – slovíčka stáhnout, vypracovat, naučit, založit do portfolia

Procvičování slovíček:

Fráze:

 • I like/I don´t like… Mám rád/Nemám rád…. Líbí se mi/Nelíbí se mi….
 • It´s boring/scary/great! Je to nudné, strašidelné, skvělé!
 • What programme do you like? I like… Jaký máš/máte rádi program? Já mám rád…
 • What´s your favourite programme? My favourite programme is… Jaký je tvůj/váš oblíbený program? Můj oblíbený program je….
 • What time (When) is it on?  It´s on at …. V kolik je to hodin? Je to v….
 • What channel is it on?  It´s on Channel… Na jakém je to kanálu? Je to na kanálu…

Time in minutes (Čas v minutách)

 • časový údaj řekneme jako dvě čísla,
  např. » 9.49 ⇨ it´s nine forty-nine 
  3.17 ⇨ it´s three seventeen
  8.06 ⇨ it´s eight o six
 • poznámka » nula se čte jako písmenko „o“ (čili „ou“)

2. Postupně vypracovat všechna cvičení v učebnici (ústně) a všechna cvičení v pracovním sešitu (bez poslechových)


U 9 My free time (Můj volný čas) – postupně do 20. 4. 2020

 • rozhovory o zálibách
 • četba a psaní dopisu

1. Slovní zásoba – slovíčka stáhnout, vypracovat, naučit, založit do portfolia

Procvičování slovíček:

Fráze:

 • What do you do on (Mondays)?  Co děláš/děláváš v (pondělí)?
 • What do you do in your free time? Co děláš/děláváš ve svém volném čase?
 • I read a book, ride my horse, watch TV, sleep, listen to music. Čtu knihu, jezdím na koni, koukám na televizi, spím, poslouchám hudbu. 
 • I play volleyball / ice hockey. Hraju volejbal / hokej.
 • Do you (go fishing) on (Saturdays)? Chodíš rybařit (rybaříš) v (sobotu, o sobotách)?
 • Yes, I do. / No, I don´t. Ano. / Ne. 
 • I go swimming, walking, running, skatingChodím plavat, procházet se, běhat, bruslit (plavu, procházím se, běhám, bruslím). 
 • What´s your favourite activity? Jaká je tvá oblíbená aktivita?

2. Postupně vypracovat všechna cvičení v učebnici (ústně) a všechna cvičení v pracovním sešitu (bez poslechových)

Procvičování – dny v týdnu:


Minitesty 7, 8, 9 – opakování

Pojďme zkusit, co už umíme :-). Vyplň test a odešli!

Minitest 7

Minitest 8

Minitest 9


U 10 Amazing animals (Úžasná zvířata) – postupně do 10. 5. 2020

 • rozhovory o zvířatech
 • kde zvířata žijí a čím se živí
 • odpovědi na otázky o zvířatech

1. Slovní zásoba – slovíčka stáhnout, vypracovat, naučit, založit do portfolia

Procvičování slovíček:

Fráze:

Třetí osoba čísla jednotného (It, He, She) – ke slovesu se přidává -s (It lives.). V otázce užijeme does, v záporu doesn´t.

 • What does the gorilla eat? …… Co jí gorila?
 • It eats leaves. …… Jí listy. 
 • It doesn´t eat fish. …… Nejí ryby. 
 • It flies. …… Létá to.
 • It doesn´t fly. …… Nelétá to. 
 • It swims. …… Plave to.
 • It doesn´t swim. …… Neplave to. 
 • Does it fly? …… Létá to?  (otázka na ano / ne)
 • Yes, it does. / No, it doesn´t. …… Ano, létá. / Ne, nelétá.
 • Where does the whale live? …… Kde žije velryba?
 • It lives in the sea. …… Žije v moři. 
 • It doesn´t live in rivers. …… Nežije v řekách. 
 • in a hot place – na horkém místě
 • in grasslands – v travnatých stepích, v lučinách
 • in the sea – v moři
 • in forests – v lesích
 • in rivers – v řekách

2. Postupně vypracovat všechna cvičení v učebnici (ústně) a všechna cvičení v pracovním sešitu (bez poslechových)

Minitest 10 – opakování

Vyplň test a odešli!


U 11 Then and now (Tehdy a nyní) – postupně do 22. 5. 2020

 • mluvení o minulosti: popis pravěkých zvířat 
 • sloveso BÝT v minulém čase: was – jednotné č., were – množné č. 
I was – Já jsem byl                                                          We were – My jsme byli       
You were – Ty jsi byl                                                       You were – Vy jste byli
He, She, It was – On, Ona, To byl / byla / bylo               They were – Oni byli
 
 • sloveso MÍT v minulém čase: had – číslo nerozlišujeme

1. Slovní zásoba – slovíčka stáhnout, vypracovat, naučit, založit do portfolia

2. Podívat se na cvičení v učebnici a v pracovním sešitu – vypracovat pouze to, co zvládnete (pokud bude příliš těžké, není nutné vyplňovat!!! – stačí zvládnout slovíčka)

Opakování – procvičování:

Minitest 11 – opakování

Vyplň test a odešli!