Základní škola Liberec, Jabloňová

 

Základní škola a základní umělecká škola Jabloňová je školou s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tento projekt byl uveden v život 1. září 1989 a velmi úspěšně funguje dodnes. V roce 1992 byla při škole zřízena Základní umělecká škola. Tento model – spojení a ZUŠ do jednoho subjektu – byl prvním v České republice a našel řadu následovníků, neboť se ukázal jako perspektivní a maximálně efektivní.
Naše základní umělecká škola patří k významným institucím Liberce a její pedagogové i žáci a absolventi se významnou měrou podílejí na vytváření kulturního klimatu města i regionu.
Školní vzdělávací program jsme nazvali Harmonická škola. Ústředním motivem našeho snažení je:

"Máš-li zájem, musíš dostat příležitost. Jsme tu, abychom ti vytvářeli optimální podmínky."


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení zákonní zástupci, vážení kolegové,

dovolte, abych Vám poděkovala za účast ve volbách do Školské rady a seznámila Vás s výsledky:

Za zákonné zástupce byl zvolen:

Ing. Otakar Burgr

Náhradníci: MUDr. Věra Palánová, Eva Kozáková, Dalibor Tuž

Za pedagogické pracovníky byl zvolen: 

PaedDr. Jan Prchal

Náhradníci: Mgr. Martin Adamec, Mgr. Lucie Jirkovská, Mgr. Regina Matušková

V Liberci 23. 11. 2017                  Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

 

 

 

Vánoční koncert

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Vánoční koncerty ZŠ a ZUŠ Jabloňová a Eurytmie, z.s., které se uskuteční v pátek 8. prosince a v sobotu 9. prosince 2017  v aule G Technické univerzity v Liberci. Koncerty začínají v 18*00.

V pátek 8. prosince vystoupí: Orchestr ZUŠ, Červík Pepík, Jablůňka, Naštorc, ZUŠáček,  Křížaly, ARIES, Komorní orchestr a sólisté.

V sobotu 9. prosince vystoupí: Orchestr ZUŠ, Apricots, Jablůňka, Grasshoppers, Karolka, Apple saxes, Carola  a sólisté.

Prodej vstupenek od 20.11.2017 – přednostně vstupenky pro členy sborů a souborů (po 2 kusech, aby si každý z účinkujících měl možnost vstupenky zakoupit). Volný prodej zbylých vstupenek od 27.11.

Koncert 8.12.2017  - v učebně třídy 2.B u p. uč. Prchalové takto:

PO   20. 11. 7,15 – 8,00
STŘ 22. 11. 7,30 – 8,00        
ČTV 23. 11. 7,30 – 8,00

Ve středu 22.11. před rodičovskými schůzkami 16,30 – 16,55.

Zbylé vstupenky:

PO   27. 11. 7,15 – 8,00
STŘ 29. 11. 7,30 – 8,00        
ČTV 30. 11. 7,30 – 8,00

Koncert 9.12.2017  - v kabinetu p. uč. Sobotkové takto:

PO   20. 11. 7,15 – 8,10
ÚT   21. 11. 7,30 – 8,10     
STŘ 22. 11. 7,30 – 8,10        
ČTV 23. 11. 7,30 – 8,10
PÁ   24. 11. 7,30 – 8,10

Zbylé vstupenky:

PO 27. 11.  7,30 – 8,10
ÚT 28. 11.  7,30 – 8,10
STŘ 29. 11. 7,30 – 8,10

 

S veškerými dotazy, připomínkami a případnými přáními se obracejte na p. Prchala, nejlépe na renetamusic@seznam.cz nebo osobně po předchozí domluvě (vyjma úterý).

            Těšíme se na shledanou!

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová  564/43, příspěvkové organizace, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová  564/43, příspěvková organizace, Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec 12, IČ: 65642350podle Volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady města Liberec č. 1066/2017  (dále jen „volební řád“)

 oznamuje

uskutečnění řádných voleb do školské rady Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová  564/43, příspěvkové organizace, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová  564/43, příspěvková organizace, Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec 12, IČ: 65642350                          

Zletilí žáci/studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit

dne 22. listopadu 2017 od 17.00 do 18.30 hodin.

Pedagogičtí pracovníci mohou volit

dne 22. listopadu 2017 od 16.00 do 17.00 hodin.

 Školská rada je orgánem školy umožňující účast rodičů, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců, za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Kandidáty pro volby do rady může navrhovat každý, a to v písemné podobě na adresu Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec 12, ve lhůtě do 20. 11. 2017. Na návrhy podané po této lhůtě nebude brán zřetel.

Návrh musí obsahovat

a)      název školy,
b)      jméno, příp. jména, příjmení a trvalý pobyt nebo firmu nebo název a sídlo navrhovatele, příp. navrhovatelů,
c)       jméno, příp. jména a příjmení kandidátů, datum narození a obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
d)      podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

Rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí návrhu a seznam kandidátů budou vyvěšeny od 21. 11. 2017 na vývěsce školy a na jejích webových stránkách.

Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci nebo studenti a pedagogičtí pracovníci školy. Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců.

 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.

V Liberci dne 5. listopadu 2017

Mgr. Iva Havlenová, v. r.

 

ředitelka školy

Volební řád je k dispozici v sekci Dokumenty školy

Dokumenty k volbě do ŠKOLSKÉ RADY

NÁVRH KANDIDÁTANÁVRH KANDIDÁTA

PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTAPROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA

 

Online jazyky

Adresa: https://studovna.onlinejazyky.cz
Uživatelské jméno: [email-studenta]
Heslo: onlinejazyky2017 (Doporučujeme změnit po prvním přihlášení, kliknutím
na ikonu se siluetou obličeje vlevo nahoře.)

V případě, že budete mít problémy s přihlášením nebo nebude Vašemu dítěti
vyhovovat vybraný kurz, prosím kontaktuje přímo firmu, která tyto kurzy
zprostředkovává.

Kontakt: Bc. Lucie Nechvílová
tel.:+420 734 577 566
lucie.nechvilova@onlinejazyky.cz

Nenech to být - NNTB

Rádi bychom na naší škole budovali pohodovou atmosféru, do které se budou děti těšit, proto jsme se jako škola zaregistrovali do systému projektu NNTB. Žáci, rodiče a škola tak získají unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu, případně šikanu či podezření na ni. Systém byl vytvořen ve spolupráci s MŠMT a Linkou bezpečí. Děti, rodiče a vyučující se prostřednictvím webu, který je nyní zdarma přístupný na adrese https://nntb.cz, mohou svěřit se svými problémy a postřehy v případě, kdy si neví rady, jak postupovat, nebo v případě, že si nejsou jistí, na koho se obrátit ve škole. Na uvedeném webu si rovněž mohou stáhnout doplňující mobilní aplikaci do chytrých telefonů. NNTB nás šikany nezbaví. Nicméně jde o jeden z dalších prostředků, jak proti ní bojovat.

Aktuality

NOVÝ SPOLEK - NÁVRH STANOV

Vážení rodiče,

během měsíce ledna 2018 (datum bude upřesněn) dojde k založení nového Spolku SRPDŠ, který bude navazovat na práci nynějšího sdružení. V souvislosti s tím Vám předkládáme NÁVRH NOVÝCH STANOV SPOLKU, abyste se s nimi mohli s předstihem seznámit.

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

Den otevřených dveří

Dne 23.11. 2017 od 9.00 do 16.00 hodin se koná Den otevřených dveří.
Jméno:
Heslo:
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy