Jídelníček lze najít pod záložkou Jídelníček na webu strava.cz.

KONTAKTY
Vedoucí jídelny: Karel Šubrt
tel.: 739 589 371
e-mail 1: karel.subrt@zsjablonova.cz
č.ú.: 6468632/0800

Informace pro rodiče žáků

Ve školní jídelně obědy vaříme – nejsou dováženy z centrálních jídelen. Pondělí až pátek výběr ze dvou jídel – paní vychovatelky pomáhají a radí při čipování. (jídelníček na 2 týdny je na webových stránkách školy a dále pak na www.strava.cz. Rodiče tak mohou s dětmi konzultovat volbu oběda a oběd i objednat či odhlásit z domova – v případě, že si nechají zprovoznit internetové objednávání – bezplatně – je pouze nutné uvést Váš e-mail, kam Vám budou zprávy docházet).

Ceny obědů

7 – 10 let25,- Kč
11 – 14 let27,- Kč
15 a více let29,- Kč
Cizí strávníci56,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku, podle bodů 1. – 4. (Viz vyhláška č. 107/2005, příloha č. 2)

Placení obědů 

Převodem z účtu – číslo účtu školy a výše zálohy je na přihlášce.

Při platbě je vždy nutno uvést variabilní symbol Vašeho dítěte. Ve zprávě pro příjemce uvádějte příjmení a jméno dítěte. Toto je důležité pro zaúčtování a správné přiřazování plateb, zvláště pokud má majitel účtu více dětí přihlášených ke stravování, nebo jiné příjmení než dítě. (10 x výše částky dle věkové kategorie). První platba do 31.8.). Nutno zakoupit čipovou kartu v hodnotě 250,- Kč, nebo čip v hodnotě 115,- Kč.

Odhlašování obědů 

  • telefonicky na čísle 739 589 371 nejpozději do 8.00 hod
  • e-mailem na adrese skolni.jidelna@volny.cz. nejpozději do 8.00 hod
  • Předchozí pracovní den na www.strava.cz do 14:15 hod.
  •  V době nemoci odhlašování do 8.00 hod. – první den lze oběd vyzvednout v době od 11.30 hod. do 11.45 hod., ostatní dny odhlásit. Neodhlášené zaplacené obědy propadají podle zák. 561/2005 Sb. Oběd lze první den odebrat, pak lze zakoupit za plnou cenu. Do kategorií jsou strávníci zařazováni podle data narození dle vyhl. 107/2005 Sb 

Další informace

Po 8.00 hod. se již odhlášky nepřijímají.

V případě, že Vaše dítě ukončí stravování ve škole, či dojde k jiné změně oproti prvotnímu zadání do rejstříku strávníků (adresa, číslo kontaktního telefonu či říslo bankovního účtu), je toto NUTNÉ NEPRODLENĚ ohlásit vedoucímu školní jídelny. Předejdete tak nejasnostem v objednávání a vyúčtování stravného.

Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku nebo při ukončení docházky tzv. „vratkou“ na účet.

Podrobnosti k internetovému objednávání 

Školní jídelna je vybavena programovým vybavením pro zlepšení a zjednodušení evidence plateb stravného (internetová banka) a objednávání či odhlašování obědů přes internet. Pro řádné fungování těchto programů je nezbytně nutné, aby každý strávník měl přiděleno své specifické a samojediné číslo, které slouží jako variabilní symbol při platbě stravného z účtu, zároveň je vstupním kódem (heslem) pro internetové objednávání na www.strava.cz.  

Platbu provádějte ke stanovenému datu splatnosti, které musí být nejpozději 20 dne v měsíci na následující měsíc (zálohově). Pokud nezadáte ke své platbě přidělený variabilní symbol, platba nebude programem akceptována !!! 

Podrobný postup pro zavedení variabilního symbolu a aplikace objednávání po internetu 

Ve své bance přidejte k platbě stravného variabilní symbol, který je pro každého strávníka jediný. Pro Vaše dítě XXXXXXXXXXXXXX je tento variabilní symbol YYYYY.

Máte-li zájem o internetové objednávání, vyplňte čitelně část přihlášky pro internetové bankovnictví a objednávání. Po odevzdání Vám bude následně zaslána zpráva na Vaši e-mailovou adresu. 

Po obdržení zprávy o zpracování Vašich dat na Vámi sdělenou e-mailovou adresu je před vstupem do www.strava.cz.  nutno vyčkat  minimálně 24 hodin !!!!!!!

Vstup do programu : zadejte nejprve číslo zařízení ( 4423 ), pak uživatelské jméno (bude Vám vydáno) a poté heslo XXXX, které Vám bude také  vydáno a zároveň se stává variabilním symbolem Vašeho dítěte. Potvrdíte a můžete objednávat, kontrolovat odběr, odhlašovat atd.

ALERGENY