Informace pro žáky devátých ročníků

Vážení rodiče, milí žáci, 

po dvou měsících výuky na dálku dochází k částečnému uvolnění výuky na školách, které vítáme a těšíme se na Vás.

Naše škola obnoví částečně výuku v týdnu od 11. 5. 2020 pro žáky devátých tříd, a to poskytováním konzultací z českého jazyka a matematiky zaměřených na přípravu k přijímacím zkouškám.

Konzultace proběhnou v úterý 12. 5. 2020 a ve středu 13. 5. 2020 (příp. ve čtvrtek 14. 5. 2020 pokud se přihlásí více žáků, upřesníme dle počtu přihlášených) od 8. 10 hodin.

V každém z těchto dní bude dvouhodinový blok matematiky a dvouhodinový blok českého jazyka. V případě potřeby je možné počet konzultací v příštích týdnech navýšit nebo ponížit.

Podmínky účasti na konzultacích

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků a složení skupiny je neměnné po celou dobu konzultací. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020, přihlaste se prosím u třídního učitele (mailem, telefonicky)
 • Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – pokud zákonný zástupce tyto dokumenty neodevzdá podepsané, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna (formulář je ke stažení na stránkách školy)

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. při protinádorové léčbě,
  1. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
 • Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19 během pobytu ve škole, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka, aby si své dítě okamžitě vyzvedli
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Ostatní žáci, kteří se neúčastní přípravy k přijímacím zkouškám, pokračují v dosavadním distančním způsobu vzdělávání.

Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy


Ke stažení: