Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování.Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv.

Jedná se o placenou službu.

Školní družiny fungují jako sociální služba (hlídají děti zaměstnaných rodičů), hlavním úkolem školních družin je však mimoškolní výchova, založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jejich hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Základní organizační jednotku školní družiny tvoří oddělení (na naší škole máme oddělení 6), které navštěvuje maximálně 30 žáků.

Oddělení mají na starosti paní vychovatelky (Jana Horáková, Adéla Merunková, Miroslava Joštová, Iva Kyseláková a  Libuše Maděrová), vedení družiny pak vedoucí vychovatelka – paní Jana Klabíková.

Práce školní družiny se řídí Vzdělávacím programem pro školní družiny. Školní družina nemá stanovené závazné cíle činnosti; úkolem pedagogického procesu v zájmovém vzdělávání je kompetence získané ve škole posilovat a rozvíjet. Děje se tak nejčastěji při individuálních i skupinových hrách, soutěžích a při rekreačních činnostech. Pojem kompetence je chápán jako souhrn znalostí, schopností, postojů a praktických dovedností, které jsou předpokladem k výkonu činností, které umí žák využívat v praxi.


Provoz školní družiny

Provoz ŠD začíná v 6,30 hodin a končí v 17,00 hodin.

Nástup do ranní družiny začíná v 6,30 hod a končí v 7,30 hodin. Děti, které přijdou později, čekají před školou do 7,45 hod na otevření hlavního vchodu. V 7,50 hod jsou družinové děti převedeny do učeben, zároveň je umožněn nástup do ranní družiny dětem, kterým začíná výuka až od 9,00 hodin.

Způsob přihlašování dítěte do ŠD:

Způsob přihlašování – každé dítě odevzdá vyplněný zápisní lístek s podpisem rodičů a             s uvedenou dobou odchodu. Podmínkou pro přihlášení dítěte do ŠD je docházka alespoň         3 dny v týdnu. Ostatní děti mohou využívat školní klub.( Školní klub je určen pro děti, které čekají na zájmový kroužek nebo na hodinu nástrojů. Tato služba je poskytována bezplatně.)

Podmínky přijetí žáka do školní družiny:

  • Školní družina je určena přednostně žákům 1.-3.tříd.
  • Oba rodiče musí být zaměstnáni.

Práce školní družiny:

Práce v ŠD je organizována v odděleních. Děti mohou navštěvovat zájmovou činnost v jiných odděleních. Mohou se také přihlásit do zájmových kroužků keramiky, vaření, mažoretek, výtvarných kroužků a kroužku gymnastiky.

Školní družina také nabízí možnost zapůjčení knih ze školní knihovny.

V rámci školní družiny je otevřena také kineziologická poradna. Vede ji paní Jana Klabíková – každé úterý od 15,00 do 17,00 hod. (nutno si předem domluvit konzultaci telefonicky na čísle 776 29 70 55 ).

Přebírání dětí:

* Ranní ŠD 6:30-7:45 hod. – ZVOŇTE NA ZVONEK „ŠD“

* Odpolední ŠD 11:50-13:45 hod. – ZVOŇTE NA JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ:
1. oddělení – Jana Klabíková (vedoucí vychovatelka)

2. oddělení – Libuše Maděrová

3. oddělení – Jana Horáková

4. oddělení – Iva Kyseláková

5. oddělení – Adéla Merunková

6. oddělení – Miroslava Joštová                                   
(Bezprostředně po výuce doprovázíme děti do jídelny na oběd, prosíme o trpělivost a vyčkání našeho příchodu z jídelny, kdy jsme opět na telefonu v oddělení.)
 
!13:45-15:00 hod.- RESPEKTUJTE PROSÍM ŘÁD ŠD A DĚTI V TOMTO ČASE NEVYZVEDÁVEJTE!

*Odpolední ŠD 15:00-17:00 hod. – ZVOŇTE NA ZVONEK ,,ŠD“

Pozn.:
V rámci zkvalitnění bezpečnosti a pro lepší identifikaci rodičů dětmi, byl ke zvonkům ŠD nainstalován kamerový systém. Prosíme, abyste bezprostředně po zazvonění na zvonky ŠD, setrvali, dokud Vaše dítě neprojde chodbou tak, abyste se vzájemně shlédli. Poté se prosím přemístěte před hlavní vchod školy a vyčkejte na své dítě. Děkujeme.

Na telefonické žádosti nejsou děti uvolňovány. Pouze při osobním převzetí, nebo na písemnou žádost. Děkujeme za pochopení.