Výchovné poradenství

V současné době na naší škole funkci výchovných poradců vykonávají Mgr. Lucie Jirkovská a Mgr. Hana Mandíková. Každá se zabýváme určitou oblastí výchovného poradenství.

Pracovní náplň výchovného poradce Mgr. Lucie Jirkovské:

1. Metodická a informační činnost

- úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy

- ve spolupráci s třídními učiteli organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků, kterých se v případě nutnosti účastní

2. Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

- pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření

- podílí se na zpracování individuálního vzdělávacího plánu a další dokumentace pro integrované žáky

- vede databázi integrovaných žáků I. a II. stupně školy a soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči, vede jejich evidenci

3. Specifické oblasti

- pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče - učitel, učitel - žák, žák - žák)

- sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (šikanování, vandalismus, brutalita, kriminalita) a navrhuje nápravná řešení

- spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR krizovým centrem

4. Individuální výchovný program (IVýP)

- jedná se o formu spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem, případně další zúčastněnou stranou při řešení rizikového chování žáka – cílem je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím

viz odkaz na Metodický pokyn MŠMT

http://www.msmt.cz/file/32879/

 

 Pracovní náplň výchovného poradce Mgr. Hany Mandíkové:

Volba povolání

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání

- zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli

- eviduje nabídku studia ve středních školách, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce

- je zodpovědná za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek na střední školy

- zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení

- poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení

Aktuality

Změna stravného od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se mění výše stravného v naší školní jídelně. Tabulka i s výší měsíčního stravného je k nahlédnutí v sekci školní jídelny. Nezapomeňte prosím změnit trvalý příkaz k úhradě. Děkujeme.
Mgr. Iva havlenová, ředitelka školy

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy