M - 8. ročník

Zahajovací písemná práce

Úterý 20.9.2016 - termín je posunutý z důvodu velkého počtu chybějících
Zlomky, desetinná čísla, celá čísla, poměr, trojčlenka, procenta, osová a středová souměrnost

1.DÚ

UČ 6/1

2.DÚ

Umocni s tabulkami čísla
3,95
240
13,46
zlomek - "osm na druhou lomeno dvanácti"
zlomek - ˇosm dvanáctin to celé na druhou"
-24500
-2,7

3.DÚ

UČ 28/10 (načrtni si obrázek, promysli vzorec pro obsah lichoběžníku - které údaje potřebuji pro výpočet?)

4.DÚ

UČ 40/8

Tematická práce

út 8.11. mocniny, odmocniny, Pythagorova věta

Matematická olympiáda

Každý úkol je potřeba vypracovat na samostatný list papíru A4. Nechte asi 5cm od horního okraje na záhlaví. Termín odevzdání do 13.1. 2017.

Dobrovolný DÚ

Odevzdej do PO 12.12. vypracovaný přehledně na A4 (klasický bílý papír do tiskárny, ne vytržený ze sešitu) nebo vytiskni (můžeš oboustranně) a vypracuj přehledně do zadání.

5.DÚ

Uč - 63/3a,b - kroužkuj početní operace

6.DÚ

UČ - 76/7 zjednoduš (pamatuj, jeli před závorkou znaménko plus/mínus...)

Výsledky desetiminutovky + procvičování na opravnou ds.

Čtvrtletní písemná práce

ÚT 10.1.
Úpravy číselných výrazů - přednosti početních operací, mocniny a odmocniny zpaměti
Pravidla pro počítání s mocninami (na deskách sešitu)
Pythagorova věta - jak sestavíš větu, pokud počítáš přeponu (nejdelší stranu) nebo odvěsnu (jednu z kratších stran) viz Může se hodit...
Úpravy výrazů s proměnnou (jiná pravidla pro násobení a dělení a jiná pro sčítání a odčítání = jablka x hrušky)

7.DÚ

Umocni podle vzorců následující dvojčleny:
(2x+8)
(5a-6)
(3x-2y)
(t2+2t)
(-a+1)
(-a-1)

8.DÚ

x/4 + x/10 = 7         (lomítko piš jako zlomkovou čáru!!)

5.(2x - 1) + 2 = 7.(x+3)


9.DÚ

Ve venkovské škole je ve třech třídách celkem 46 žáků. V první třídě je o 20% žáků více než ve druhé třídě a ve třetí je o 5 žáků méně než v první třídě. Kolik žáků je v každé třídě.
(urči neznámou a úlohu zapiš zkráceným zápisem, sestav rovnici, vypočítej, proveď zkoušku dosazením do zadání, napiš odpověď)

Pozn. Počítání s procenty - procenta je potřeba převést na des. číslo popř. na zlomek

20% z x............................................0,2.x nebo 1/5.x
75% z x............................................0,75.x nebo 3/4.x
o 20% více než x...........................x+0,2x = 1,2.x
o 20% méně než x.........................x - 0,2x = 0,8x

(znaménko "krát" se u výrazů s proměnnou zpravidla nepíše) 

10.DÚ

Jsou dány 3 body A,B,C, které neleží v jedné přímce. Sestroj střed kružnice opsané i samotnou kružnici. (Střed leží v průsečíku os stran torjúhelníku ABC) Rýsuj PŘESNĚ!!

Závěrečná písemná práce

pátek 2.6.

Počítání s jednočleny a mnohočleny (+,-,*,:, vytýkání, vzorce)

Rovnice

Slovní úlohy (jednoduché, pohyb, společná práce, směsi)

Geometrie (konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelníku)

Kružnice, kruh, Thaletova kružnice

Délka kružnice, obvod kruhu

Obsah kruhu

PŘEHLEDY PRVNÍCH 3 TÉMAT MÁTE NAHOŘE V ČÁSTI - MŮŽE SE HODIT (vytiskněte si a propočítávejte si s tímto "tahákem")

11.DÚ

UČ 30/1 do pondělí 29.5. (rozbor, zápis konstrukce, narýsovat, spočítat podle Pyth. věty) BUDE V PÍSEMCE!!!

Aktuality

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy