M - 7. ročník

Zahajovací písemná práce

Pondělí 19. 9. 2016
opakování učiva ze 6. ročníku (dělitelnost; +,-,*,: desetinných čísel; převody jednotek; obvod a obsah čtverce a obdélníku)

1.DÚ

UČ 8/7 a,b,c

2.DÚ

31/2,3 poslední řádky (u cv.3 pouze převést na smíšené číslo)

3.DÚ

UČ 27/5 - narýsuj číselnou osu 0 - 6 jednotek a vyznač pozice zadaných nepravých zlomků, které nejprve převeď na smíšená čísla

4.DÚ

50/3 d, e, f

Čtvrtletní písemná práce

středa 16.11.
dělitelnost (znaky dělitelnosti, dělitel a násobek)

desetinná čísla (+,-,*,:)

zlomky (krácení, rozšiřování, smíšené číslo a nepravý zlomek, desetinné číslo a desetinný zlomek, sčítání a odčítání zlomků - převod na společného jmenovatele, násobení zlomků - využití krácení, dělení zlomků - převedení na násobení zlomků, složená zlomek - jiný zápis dělení zlomků)

Matematická olympiáda

Každý úkol je potřeba vypracovat na samostatný list papíru A4. Nechte asi 5cm od horního okraje na záhlaví. Termín odevzdání do 31.1. 2017.

5.DÚ

kopie - shrnutí
spoj začátek a konec tvrzení...

6.DÚ

Uč 82/2 a,d,g

2.čtvrtletní písemná práce

středa 11.1.
počítání se zlomky a desetinnými čísly(přednost početních operací, převádění zlomků na des. čísla a naopak, převádění smíšených čísel na nepravý zlomek a naopak)
porovnávání celých čísel
sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel (odstraňování zdvojených znamének, výsledné znaménko při násobení a dělení)
racionální čísla 
poměr - slovní úlohy (počítání přes 1 díl)

7.DÚ

UČ 90/C  1-c,d

8.DÚ

UČ - 111/4 + 112/9

9.DÚ

Uč 119/3 + 123/3

Tematická práce - ČT 23/3

poměr - rozšiřování, krácení, změna v poměru, rozdělení v poměru
úměrnost - trojčlenka - slovní úlohy
pravoúhlá soustava souřadnic

Procenta - shrnutí

Procenta - úlohy

10.DÚ

prac. list

11.DÚ

UČ 9/6 oddíl F

Závěrečná písemná práce

středa 31.5. 2017
témata:
poměr
úměrnost přímá a nepřímá
procenta a promile
úhel - vlastnosti, dopočítávání

osová souměrnost
středová souměrnost

konstrukční úlohy - trojúhelník (rozbor, zápis konstrukce, konstrukce, závěr)

možnost procvičení
http://www.zspeska.cz/2-stupen/ucebni-materialy/matematika/

Aktuality

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
- Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

- Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy