V současné době probíhají na naší škole následující projekty.

Projekt zlepšení kvality výuky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec

Publikační informačník Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00046 Cíl projektu: osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků. Finanční prostředky jsou investovány do zřízení pozice školního asistenta; žákům je v široké míře nabízeno pravidelné doučování; jsou podpořeny čtenářské dílny a další aktivity v průřezu vzdělávacího procesu (tandemová výuka, sdílení zkušeností napříč republikou apod.). Finanční dotace: 1 284 664 Kč. Trvání projektu: 8/2017 – 07/2019

Ovoce a zelenina do škol

Cíl projektu: posílit povědomí žáků o zdravých stravovacích návycích a přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti dětské obezitě i mnoha civilizačním chorobám. Děti dostávají v rámci programu jednou za dva týdny balíček ovoce, zeleniny, případně ovocné nebo zeleninové šťávy. Ovoce a zeleninu nám v rámci projektu dodává Gira fruit s. r. o.

Mléko do škol

  Od letošního školního roku 2018/19 jsme se zapojili do projektu MLÉKO DO ŠKOL ve spolupráci s firmou Laktea o. p. s, která nám dodává mléčné výrobky převážně z Mlékárny Bohušovice. Limit na žáka ve školním roce 2018/19 byl stanoven na 333,-  Kč včetně DPH. Cíl projektu: podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV)

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Projekt realizuje ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání Individuální projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV),a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Celkově je projekt spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3 Typ projektu: Individuální projekt systémový Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022 Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání. Cílem na naší škole je nastavení takové vzdělávací podpory, jakou v oblasti společného (inkluzivního) vzdělávání potřebujeme a prakticky využijeme. Díky němu bychom měli zlepšit nastavení poradenských služeb v rámci školního poradenského pracoviště, staneme se součástí krajské sítě podpořených škol, se kterými můžeme navázat užší spolupráci – výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe například formou stáží. Dalším cílem je podpořit rozvoj profesních kompetencí pedagogů a vedení naší školy v oblasti společného vzdělávání, aby došlo u pedagogů k posílení porozumění inkluzivním procesům ve vzdělávání. Portál pro pedagogy a rodiče  www.inkluzevpraxi.cz

Abeceda peněz

Ve školním roce 2018/2019 se aktivně účastníme projektu České spořitelny ABECEDA PENĚZ, zaměřené na finanční gramotnost na 1. stupni ZŠ. Jde o projekt, kde se žáci 5.A a 4.C zúčastní exkurze (zákulisí) samotné České spořitelny. Žáci se dozví spoustu zajímavých faktů o měnách, bankovkách a jejich ochranných prvcích, seznámí se s bankomatem, potkají se se základními pojmy podnikání, rozpočtu a co nejvíce, založí si svou vlastní třídní firmu. Na závěr své výrobky sami žáci prodávají v prostorách České spořitelny a získaný zisk si pak mohou ponechat pro svou třídu nebo použít jinak, jak uznají za vhodné. Letos v září svou podnikatelskou dráhu odstartovala 5.A.  (V únoru pak žezlo převezme 4.C.) Své poznatky získané na exkurzi žáci zcela určitě velmi dobře zúročí ve svém podnikání, což budete moci sami velmi dobře posoudit právě na jarmarku, a to dne 12.12.2018 v pobočce České spořitelny v OC Fórum mezi 15 a 18 hod. Tímto jste vřele zváni. Přijďte ocenit práci těchto “malých podnikatelů” a zakupte si nějakou vlastnoručně vyrobenou drobnost, kterou jistě na Vánoce někoho dalšího potěšíte.

Nenech to být – NNTB

Naše škola je i ve školním roce 2018/2019zapojena do programu NNTB – Nenech to být. Projekt slouží jako anonymní online schránka důvěry pro všechny děti. Žáci, rodiče a škola tak mají unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy v kolektivu, případně šikanu, podezření na ni, či jiné rizikového chování. Systém byl vytvořen ve spolupráci s MŠMT a Linkou bezpečí.

Zveřejněné případy

Během loňského roku bylo z celé ČR nahlášeno 2 500 oznámení, mezi kterými byly i případy vážné šikany, sexuálního obtěžování, užívání drog a dalších případů rizikového chování na školách po celé ČR. Neméně důležité jsou i případy teprve počínající šikany, které se díky NNTB daří zachytit předtím, než přerostou ve vážnější ohrožení žáků. Několik případů bylo anonymizováno a zveřejněno na www.nntb.cz/sikana. Více informací o všech službách, které jsou díky zapojení naší školy do projektu nabízené, naleznete zde: www.nntb.cz/o-nas.

Férové školy v Liberci

Program:                 Evropský sociální fond / Operační program výzkum vývoj a vzdělávání  Registrační č.:        CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005078 Fáze projektu:        realizace, 06/2017 až 06/2020 Náklady projektu: 27 872 680,37 Kč 10 % dotace ze státního rozpočtu 85 % dotace z Evropské unie 5% spoluúčast SML Výše dotace z EU:             23 691 778,31 Kč Výše dotace ze SR:          2 787 268,04 Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt je soustředěn na naplnění dlouhodobých strategických plánů sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání na území města Liberce. V roli zřizovatele zapojených ZŠ bude Statutární město Liberec podpořeno v koordinovaném přístupu k řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Současně pak kombinací doučování v rodinách, kariérového poradenství či kroužků ve školách podpoří 25 zapojených libereckých základních škol v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Vše doplňují osvětové aktivity směřované na veřejnost.

Aktivity projektu:

  • činnost koordinátora inkluze pro obec
  • činnost metodika asistentů pedagoga a školních asistentů pro obec
  • pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole
  • doučování žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přímo v rodinách
  • kariérové poradenství
  • kluby a kroužky na školách se zaměřením na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje
  • workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání
  • informační a osvětová kampaň